PRIVACYBELEID A.V.G. DogsDo
Versie: 17 november 2018

DogsDo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hond+ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DogsDo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.

Bij inschrijving geeft uw automatisch toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken in
onze administratie

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jantina Oltwater
Oostendorperweg 57
7481 VE  Haaksbergen
Telefoon: 06-82001851
E-mail: info@dogsdo.nl


2. Welke gegevens verwerkt DogsDo en voor welk doel

DogsDo verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres
Telefoon vast
Telefoon mobiel
Naam hond
Geboortedatum hond
Ras
Geslacht hond

Persoonsgegevens  worden door DogsDo verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden:

Het uitnodigen voor een cursus waarvoor men zich heeft opgegeven.
Het herinneren aan betaling van het cursusgeld.
Het maken van presentielijsten waarop de volgende gegevens zijn vermeld: voornaam, achternaam, naam hond, geslacht hond, datum deelname aan cursus.
Het bijhouden van vorderingen van cursist en hond t.b.v. beoordelingslijsten en certificaten van deelname.
Het uitnodigen voor evenementen.
Het uitnodigen om in te schrijven voor een vervolgcursus.
Het melden dat een les of evenement niet doorgaat vanwege bv. weersomstandigheden.

3. Bewaartermijn.

DogsDo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u zich heeft opgegeven voor een cursus.


4. Verstrekking gegevens aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens DogsDo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


6.  Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.  Wij adviseren u
om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.